Jobs

Process Operator

Location: Amsterdam Noord

Starting date:01.03.2024

English Below 

Caffe Inc. is op zoek naar een Procesoperator die kan ondersteunen bij de dagelijkse productie van onze koffie-ingrediënten en ervoor kan zorgen dat deze ingrediënten van marktconforme kwaliteit zijn. De operator zal alle voorkomende proces- en productieactiviteiten uitvoeren. Daarnaast is de procesoperator verantwoordelijk voor het reinigen en onderhouden van de machines. Dagelijkse aanwezigheid op de productielocatie in Amsterdam is vereist.

Over ons

Hallo, wij zijn Caffe Inc. Wij zijn van mening dat geen enkele grondstof verloren mag gaan. Wij hebben een 100% circulaire oplossing ontwikkeld waarbij koffieafval volledig wordt hergebruikt. Ons uiteindelijke doel is om ‘s werelds grootste bioraffinaderij voor koffieafval te worden. Het koffieafval wordt gebruikt als grondstof om mooie ingrediënten terug te winnen die passen bij een bewuste levensstijl. Wij produceren voornamelijk koffieolie voor de personal care-industrie en koffieblokken voor de biobased industrie. We hebben een R&D-pijplijn die innovatieve koffie kleurstoffen bevat. Zo creëren we waarde!

We gaan een spannende fase in waarin we bij Upscale Phase de productie opstarten om koffie-ingrediënten terug te winnen en daarom breiden we ons team uit. Ben jij er klaar voor om je aan te sluiten bij de koffierevolutie en een positieve verandering teweeg te brengen?

Verantwoordelijkheden

· Dagelijkse verwerking van koffieafval tot olie en blokken.

· Het bedienen van productiemachines.

· Verpakken van producten op locatie voor diverse klanten.

· Reiniging van de diverse apparatuur na gebruik en productiehal.

· Helpen met onderhoud van apparatuur.

· Het implementeren en borgen van zaken op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit (VGM).

· Hij/zij is bekend met voedselveiligheid of bereid om hierin een cursus te volgen.

· Rapporterend aan de Operationeel Plant Manager.

 

Profiel

Ben je enthousiast over deze rol? Wij zoeken iemand met het volgende profiel:

• Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring (+1 jaar) in het werken in de voedingsmiddelenindustrie.

• Je bent hands-on en hebt technische kennis van het bedienen van machines.

• Momenteel woon je in Nederland in de Randstad.

• Taal: Engels goed, Nederlands is een pluspunt.

• Je hebt de flexibiliteit om 8 uur te werken tussen 07:00-19:00 uur.

 

Wat we aanbieden

• Een boeiende rol binnen ons ambitieuze bedrijf om koffiedik om te zetten in koffiegrondstoffen.

• Flexibel contract (fulltime / parttime / op afroep)

• De kans om deel uit te maken van een innovatief team.

• Impact maken in deze opstartfase van het bedrijf.

• Wij bieden een marktconform salaris, afhankelijk van ervaring.

 

Aanmeldingsprocedure

Enthousiast? Passen het profiel en de verantwoordelijkheden goed bij jou?

Mail dan uiterlijk 23 februari 2024 je CV met motivatiebrief

naar work@caffeinc.nl (Aanmeldingen via Linkedin worden niet meegenomen)

ENG:

Caffe Inc. is looking for a Process Operator that can support with the day-to-day production of our coffee ingredients and ensure that these ingredients are of market acceptable quality. The operator will carry all the common process and production activities. In addition, the process operator is responsible for cleaning and maintaining the machines. Daily presence at the production plant located in Amsterdam is required.

About us

Hello, we are Caffe Inc. We believe that no resource should go to waste. We have developed a 100% circular solution in which coffee waste is completely re-used. Our ultimate goal is to become the world’s largest biorefinery for coffee waste. The coffee waste is used as resource to recover beautiful ingredients that fit a conscious lifestyle. We mainly produce coffee oil for the personal care industry, and coffee blocks for the biobased materials industry. We have an R&D pipeline that includes innovative coffee colorants. As such we create value instead of burden, from the grounds up!

We are entering an exciting phase in which we have started production at Upscale Phase to recover coffee ingredients and so we are expanding our team. Are you ready to join the coffee revolution and make a change for the better?

Responsibilities

· Day to day processing of coffee waste into oil and blocks.

· Running production machines.

· Packaging of ingredients at the site to various customers.

· Cleaning of the various equipment after usage and production hall.

· Helping with basic maintenance of equipment.

· Implementing and safeguarding matters relating to safety, health, environment and quality (SHE).

· He /she is familiar with food safety or ready to take course on it.

· Reporting to the Operational Plant Manager.

Profile

Are you excited about the role? We are looking for someone with the following profile:

• You have demonstrable experience (+1 years) in working in the food industry.

• You are hands-on and have technical knowledge on running machines.

• Currently you live in the Netherlands in the Randstad area.

• Language: English good, Dutch is a plus.

• You have flexibility of working 8 hours between 07:00-19:00.

 

What we offer

· An exciting role within our ambitious company to turn coffee waste into coffee resources.

· Flexible Contract ( Full Time / Part Time / On – Call )

· The opportunity to be part of an innovative team.

· Make your own mark on the company in this startup phase.

· We offer a market conform salary, depending on experience.

 

Application process

Enthusiastic? Does the profile and responsibilities fit you well?

Then email your resume with motivation letter no later than Feb 23th, 2024

at work@caffeinc.nl (applications via Linkedin will not be taken into account)

Reageer op deze functie

Toegestane typen: : .pdf, .doc, .docx

Follow us: